1. Objecte i acceptació de condicions generals per a l’usuari El Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, FCB) ofereix als seus socis, aficionats i seguidors, així com a qualsevol altra persona interessada en el FCB i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i informació general que apareix al web www.fcbkids.cat. Els usuaris d’Internet que accedeixen al web de Barçakids assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts d’aquest web, i accepten, per tant, les condicions generals d’accés i ús que es ressenyen més endavant. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació del web www.fcbkids.cat, com després d’haver-hi accedit, i és l’únic responsable, davant el FCB i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts o de qualsevol informació no elaborada pel FCB o no publicada sota el seu nom de manera oficial. De manera especial, el FCB rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links) autoritzats o no autoritzats a les pàgines web de FCB. El FCB es reserva el dret de denegar l’accés al web a aquells usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document i que són acceptades pels usuaris, així com el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir-los l’accés, de manera temporal o definitiva, a determinats continguts en cas que se’n faci un mal ús. 
    La pàgina d’entrada (“Inici”) disposa d’una cookie que permet que el sistema recordi l’idioma que ha triat l’usuari en la seva primera sessió. D’aquesta manera s’evita la selecció de l’idioma en les visites successives al web. Aquesta cookie no és nociva, i la seva única funció és informar el sistema de l’idioma que ha triat l’usuari en les visites anteriors. Si vol, pot denegar qualsevol cookie des de l’opció del menú corresponent del seu propi navegador. Per canviar l’idioma de la cookie simplement ha d’eliminar-la i tornar a escollir l’idioma desitjat en entrar al web.

  2. Prohibició de reproduccions i hiperenllaços L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web de Barçakids ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per una persona del FCB amb prou poder per permetre-ho.

  3. Responsabilitat única de l’usuari L’accés al portal www.fcbkids.cat, així com la informació, els continguts i els serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir el punt anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, i es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc., que apareixen al web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar o danyar la navegador.

  4. existència de relacions amb altres webs Entre els seus continguts, el portal del FCB inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb l’objectiude facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, el FCB no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes al FCB. Els enllaços facilitats al web del FCB tenen finalitats informatives per a l’usuari del portal del FCB, però en cap cas això situa el FCB en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que puguin oferir tercers a través dels enllaços.

  5. De propietat intel·lectual i industrial Tant pel que fa al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al portal del FCB, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal, si no és amb l’aprovació prèvia del FCB, que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb prous facultats per fer-ho.

  6. Exempció de responsabilitat del fcb El FCB en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: a)possibles errors de seguretat pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús, per part de tercers, d’elements propietat del FCB que en confonguin la personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) defectes en els serveis o errors en els continguts del web del FCB; e) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web del FCB; f) manca de funcionament del web o d’algun dels seus serveis; g) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o del’ús de versions no actualitzades del navegador.

  7. Legislació aplicable i jurisdicció Les presents condicions es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació amb els serveis i continguts del web del FCB (www.fcbkids.cat), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, el FCB i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels usuaris que accedeixin al web www.fcbkids.cat, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat, del qual el FC BARCELONA, amb domicili a l’avinguda Arístides Maillol, s/n (08028) de Barcelona, és responsable. Els usuaris determinaran de forma voluntària si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del FC BARCELONA, a efecte de mantenir-los informats sobre el programa Barçakids. En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment, tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella que no autoritza la incorporació al fitxer. En cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització o modificar alguna de les dades que hi constin, l’usuari només haurà d’enviar un missatge de correu electrònic a info@fcbkids.cat, o al domicili del responsable del fitxer que consta més amunt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes dades, si és el cas. El FC BARCELONA disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i per a la prestació de serveis determinats, i està dotada i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.