AVÍS LEGAL 

 

1. Titularitat del la pàgina web FCBKIDS

 

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona (en endavant FFCB o la FUNDACIÓ), amb domicili social en Avinguda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona, CIF G60627445, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i correu electrònic de contacte fundacio@fcbarcelona.cat.

 

2. Objecte i àmbit d'aplicació

 

Les presents condicions d'ús de la web tenen per objecte regular la posada a disposició i accés, de forma gratuïta al públic en general i a les persones interessades en les activitats de la FUNDACIÓ, a la informació institucional i social, així com a programes, campanyes o col·laboracions de la FFCB o de tercers col·laboradors d'aquesta, que puguin ser d'interès per a l'usuari.

 

L'usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents al moment en què utilitzi la present pàgina web, tret que per llei o per decisió de l'organisme competent hagin de fer-se canvis oportuns amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, la FFCB es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació, i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin amb freqüència les condicions que es determinin en la present nota legal.

 

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se per demanar informació (per exemple, participar en determinats programes), suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'accés i ús, i si escau, de registre i contractació.

 

3. Prestació del servei

 

La FUNDACIÓ no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari. La FFCB farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, quant sigui necessari per restablir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors, o de desconnexions, o de la falta d'actualització dels continguts.

 

La FUNDACIÓ no es fa responsable dels perjudicis que puguin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a la FFCB, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues en Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a la FUNDACIÓ degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

 

4. Informació subministrada a la web

 

En cas que en algun moment es produís algun error en la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-ho. Així mateix, és possible que els continguts de la web puguin mostrar-se, en ocasions, com a informació provisional.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

 

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i altres continguts inclosos a la web són propietat de la FUNDACIÓ, que si escau disposa del dret d'ús i explotació, i en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional, vigent a cada moment. Per aquest motiu, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (textos, "logotip", imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web de la FFCB, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web sense l'aprovació prèvia de la FUNDACIÓ, que en qualsevol cas haurà de ser expressa i per escrit.

 

6. Hipervincles i/o "links"

 

Entre els seus continguts, el portal de la FFCB pot incloure enllaços a altres webs gestionades per tercers, amb l'objecte de facilitar l'accés de l'usuari a la informació intercanviable a través d'Internet. No obstant això, la FUNDACIÓ no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre aquests tercers i altres webs alienes a la FFCB. Els enllaços facilitats a la web de la FUNDACIÓ tenen finalitats informatives per a l'usuari de la web de la FFCB, però en cap cas col·loquen a la FUNDACIÓ en una posició de garant i/o oferent dels serveis i/o informació que puguin ser oferts per tercers a través dels enllaços.

 

Conforme a l'anterior, la FFCB declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. La FUNDACIÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en incloure un "link" en la pàgina web. No obstant això, la utilització de "links" a altres pàgines web no suposa, de cap manera, que la FFCB es responsabilitzi per, ni s'apropiï del, contingut de les mateixes, ni tampoc pot entendre's que duu a terme labor alguna de supervisió ni aprovació dels canvis i informació que allí s'exposin. La FFCB aconsella als visitants a les altres pàgines web esmentades que consultin les possibles condicions legals que allí constin.

 

Queda expressament prohibida la introducció de hipervincles amb finalitats publicitàries, comercials o d'associació a pàgines web alienes a la FUNDACIÓ, que permetin l'accés a la web de la FFCB sense previ consentiment i/o autorització expressa. En qualsevol cas, l'existència de hipervincles a llocs web aliens a la FFCB no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials, mercantils ni de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el hipervincle, ni l'acceptació per part de la FUNDACIÓ dels seus continguts, opinions ni serveis.

 

7. Responsabilitat i continguts dels hipervincles

 

La FFCB no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a:

 

•          El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

 

•          El manteniment de la informació, continguts o serveis existents en els llocs enllaçats.

 

•          La prestació o transmissió d'informació, continguts o serveis existents en aquests llocs.

 

•          La qualitat, licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

 

•          L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a la disposició dels continguts subministrats per tercers.

 

•          La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l'honor, a la intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o de comunicació d'informació personal per part de tercers.

 

•          La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

•          La falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

 

8. Condicions d'ús de la web per part dels usuaris

 

L'accés a la pàgina web és voluntari. Amb caràcter general, l'usuari s'obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s'ofereixin de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les presents condicions generals i advertiments especials o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu normal funcionament, els béns i drets de la FFCB, dels seus proveïdors, dels altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés al portal web, així com el seu ús, als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

 

Concretament, durant l'ús de la web, l'usuari s'obliga a:

 

•          No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle, la web de la FUNDACIÓ ni cap dels seus continguts sense l'autorització expressa, escrita i atorgada per una persona de la FFCB amb poder suficient a tals efectes.

 

•          No suprimir, eludir ni manipular el copyright ni altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats en els continguts, així com en els dispositius tècnics de protecció, o en qualssevol mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts.

 

•          No alterar, re programar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol motiu es considerarà una còpia no autoritzada.

 

•          No introduir, emmagatzemar ni difondre, a la web o des de la mateixa, cap informació o material que pugui i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; ii) ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència o a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol altra forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent.

 

•          No introduir, emmagatzemar ni difondre, a la web o des de la mateixa, cap programa, dada, virus, codi ni qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis o als equips, sistemes o xarxes de la FUNDACIÓ, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. de la FFCB, o en general, de qualsevol tercer.

 

•          No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els seus continguts o informació per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 

•          No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers, o de qualsevol altra forma.

 

•          No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informació, programes o documents electrònics de la FUNDACIÓ, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.

 

•          No introduir, emmagatzemar ni difondre a través de la web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, i en general, cap contingut del que no es disposi, de conformitat amb la llei, del dret per posar-ho a la disposició de tercers.

 

En compliment de les disposicions legals vigents, l'adreça IP dels usuaris es guarda per un període de temps determinat jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En cas de publicar-se continguts o comentaris que poguessin considerar-se mancades o delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

 

La FUNDACIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús.

 

Sense perjudici de l'anterior, la FUNDACIÓ perseguirà l'incompliment de les presents condicions d'ús, així com qualsevol ús indegut del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

9. Registre

 

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la subscripció o registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com la subscripció a butlletins o participació en determinats programes, etc. pels quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s'indiqui expressament en el servei, i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en les notes legals dels formularis.

 

A tals efectes, l'usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari, i a mantenir-la actualitzada. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Per tant, la FFCB no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades per l'usuari.

 

A més, si com a conseqüència del registre es dotés a l'usuari d'un nom d'usuari, clau i/o contrasenya concrets, aquest es compromet a fer un ús diligent dels mateixos i a mantenir-los en secret i a custodiar-los, ja que són de caràcter personal i confidencial, i també es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre l'accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització dels serveis per part de qualsevol tercer il·legítim que a aquest efecte empri una contrasenya per un ús no diligent o per la pèrdua de la mateixa per part de l'usuari.

 

La FUNDACIÓ vetllarà a tot moment pels principis que regulen la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i de manera obligatòria recollirà únicament les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Garanteix a tot moment prendre les mesures adequades per obtenir la seguretat i integritat previstes legalment per a cada tipus d'arxiu.

 

10. Exempció de responsabilitat de la FFCB

 

La FFCB en cap cas serà responsable de les circumstàncies que es relacionen a continuació a títol enunciatiu però no limitatiu, ni tampoc dels danys que poguessin derivar-se, ja que ni pot ni ha de garantir: a) possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d'elements propietat de la FUNDACIÓ que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web de la FFCB; i) falta de funcionament de la web o d'algun dels seus serveis per causes alienes a la FUNDACIÓ; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 

La FFCB no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, així com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi fet, ja que la FUNDACIÓ no controla l'autenticitat dels continguts ni de la informació subministrada pels usuaris del portal.

 

11. Política de privadesa. Protecció de dades de caràcter personal.

 

L'Usuari podrà remetre a la FFCB les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina Web. Aquests formularis incorporen la corresponent política de privadesa on se li informarà del tractament de les seves dades de caràcter personal, les finalitats del tractament, com exercir els seus drets, etc.

 

 

 

En qualsevol cas, si tingués qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals per part de la FFCB, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça postal indicada a l'apartat següent, a l'atenció de “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l'adreça proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat.

 

 

 

12. Consultes, suggeriments, queixes o reclamacions

 

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'usuari pot dirigir-se a la FFCB a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es determinin a cada moment, tals com:

 

Telèfon: 902 1899 00 (Espanya) / + 34 93 496 36 00 (fora d'Espanya). Correu electrònic: fundacio@fcbarcelona.cat

 

Correu postal: Fundació Privada Futbol Club Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona (Espanya)

 

 

 

 

13. Cookies

 

La FFCB informa als usuaris que per millorar i facilitar la navegació, la web https://fundacio.fcbarcelona.cat/ utilitza dispositius d'implantació de cookies i d'emmagatzematge d'IP. La cookie és un arxiu que es diposita en l'equip utilitzat per l'usuari l'únic objectiu del qual és simplificar la navegació per la web (aquesta cookie no pot contenir virus i no és executable, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per la FUNDACIÓ i per l'usuari, i aquest la pot esborrar accedint a les opcions del navegador.

 

Per a més informació, consulti la Política de Cookies.

 

14. Legislació aplicable i jurisdicció

 

Les presents condicions legals es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

 

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions legals, els jutjats o tribunals que, si escau, coneguin l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, a la qual s'atenen, tractant-se de consumidors finals, en el lloc de compliment de l'obligació o al domicili de l'usuari.

 

En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, o si la gestió consisteix en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).